ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5923830 นายคณาธิป พวงแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
2 B5926565 นายสัณหพล มาศรักษา Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
3 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
4 B6022457 นายจักรภัทร วิเศษวงษา Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
5 B6022495 นายนิธิภัทร์ ชาติศร Mechatronics Engineering 1 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
6 B6022518 นางสาวพิชญา นามเเดง Mechatronics Engineering 1 40 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
7 B6022761 นายอัษฎาวุธ วงศ์ชอุ่ม Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
8 B6022778 นายนัฐภพ รอดสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
9 B6022846 นางสาวมาริษา ธงพุดซา Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
10 B6022853 นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
11 B6022891 นายจักราชัย พิวาพัฒ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
12 B6022907 นางสาวปาณิสรา จิตรณรงค์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
13 B6022938 นางสาวณฐิฌา เหล่าชินชาติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
14 B6022976 นายเดชาธร สมใจ Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
15 B6022983 นายสมรักษ์ อยู่ยงสินธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
16 B6023058 นางสาวชุติธร อิ่มทัศไนย Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
17 B6023065 นางสาวกมลรัตน์ ทิพย์มณีโชติ Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
18 B6023089 นางสาวรัตติยากร งามผิวเหลือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
19 B6023102 นางสาวศิริรัตน์ ทันหิกรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
20 B6023126 นายกันตพงศ์ อนันตพงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
21 B6023133 นายเอนก ปาปะโข Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
22 B6023195 นายศิขรินทร์ ผาภู Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
23 B6023256 นายณัฐพงษ์ เป้ากลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
24 B6023294 นายจรัญชัย ถาวร Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
25 B6023379 นางสาวอภิญญา บุราคร Mechatronics Engineering 1 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
26 B6023393 นายณัฐวัตร ลำภา Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
27 B6023416 นายชญานนท์ ยินดี Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
28 B6023423 นายพุฒินันท์ สุขเกษม Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
29 B6023430 นายตฤณ รัศมีธานินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
30 B6023478 นายเจมส์ เพียช Mechatronics Engineering 1 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
31 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
32 B6023508 นายอภิศักดิ์ ทองมี Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
33 B6023515 นางสาวพัชราภรณ์ คำเสนา Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
34 B6023522 นางสาวมณีวรรณ ชั่งหนอง Mechatronics Engineering 1 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
35 B6023539 นางสาวรัตนากร สรรพอาษา Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
36 B6023546 นายพีรพัฒน์ อิทธิกุสุมาลย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
37 B6023577 นายศุภกร ภาธรสุวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
38 B6023584 นางสาวกานต์ธิดา คงทวี Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
39 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
40 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
41 B6023744 นายภูมินทร์ น้อมเศียร Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
42 B6023768 นายจักรกฤษ ใจกล้า Mechatronics Engineering 1 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
43 B6027964 นายพงศกร หิรัญเทศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
44 B6028008 นายพัฒนวงศ์ ครูแพทย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
45 B6028039 นายนันทวัฒน์ ยิ่งยืน Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
46 B6028121 นายจิรายุ จันนา Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
47 B6028138 นายธนภัทร หิรัญรัตนา Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
48 B6028169 นายนิติธร สุริยะวงษา Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
49 B6028176 นายธัญชนิตย์ พงศ์ผการัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
50 B6028220 นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
51 B6028251 นายกสิณ กีรติมหาตม์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
52 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
53 B6028374 นายสุทธิรักษ์ ไชยทอง Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
54 B6028435 นางสาวมุกปรินทร์ รัตนกาล Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
55 B6028565 นายรัฐภูมิ เปรื่องธรรมกุล Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
56 B6028633 นายปัถวี ขุมทอง Mechatronics Engineering 1 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
57 B6028756 นางสาวมณีวรรณ สีโห่ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
58 B6137601 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
59 B5923991 นายปรเมษฐ์ กาลอินทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
60 B6022358 นายวัชรพงษ์ ชมภูวงค์ Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
61 B6022365 นายอัศวนนท์ แสงสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
62 B6022402 นายวรศักดิ์ เชิดพุดซา Mechatronics Engineering 2 40 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
63 B6022419 นายธนศักดิ์ เชิดพุดซา Mechatronics Engineering 2 40 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
64 B6022433 นายคณสรณ์ ผิวบาง Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
65 B6022440 นายเพชรตรี สีโยพล Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
66 B6022464 นายพนมพร เลอลักษณ์ศิลป์ Mechatronics Engineering 2 40 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
67 B6022488 นายธัญสิทธิ์ อัครนราธิวัฒน์ Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
68 B6022587 นายสุรศักดิ์ บัวเเก้ว Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
69 B6022600 นายณัฐิวุฒิ รายณะสุข Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
70 B6022662 นายชัยสิทธิ์ บุตรสันต์ Mechatronics Engineering 2 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
71 B6022679 นายศรัณยู พรหมยุทธนา Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
72 B6022709 นายกานตรัตน์ ขำดำ Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
73 B6022730 นายธวัชชัย ตรงด่านกลาง Mechatronics Engineering 2 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
74 B6022822 นายเสนาะ สุภเวชกิจ Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
75 B6022860 นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
76 B6022884 นางสาววิลาสินี บุญเลิศพาณิชย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
77 B6023027 นางสาววิศนี แก้วแสน Mechatronics Engineering 2 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
78 B6023034 นางสาวพรพรหม เกล้าผม Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
79 B6023072 นายอนาวิล พันตาไหล Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
80 B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
81 B6023164 นางสาวพัชราภรณ์ ทานกระโทก Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
82 B6023171 นางสาวเจสิตา แคนสุข Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
83 B6023263 นางสาวปานชนก พยุงดี Mechatronics Engineering 2 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
84 B6023355 นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
85 B6023362 นางสาวสุชาวดี สวามิ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
86 B6023409 นายโรจน์ศิลป์ ชุ่มเสนา Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
87 B6023485 นายเตชินท์ พรมพิพัฒชาติ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
88 B6023607 นายธีรภัทร นามทอง Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
89 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
90 B6023652 นายชลทิศ บุญเย็น Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
91 B6023720 นางสาวชนาวันธุ์ ปราถนายิ่งยศ Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
92 B6023751 นายนวพล ศรีพุทธรินทร์ Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
93 B6024161 นายภานุเดช พืชเพียร Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
94 B6024178 นายกิจจา ปักกาโล Mechatronics Engineering 2 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
95 B6027810 นายณัฐวุฒิ สุกใส Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
96 B6027841 นายธีรพงศ์ ปัฐมาศ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
97 B6027858 นายอภิวัฒน์ ยุติธรรม Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
98 B6027865 นายนรวีร์ ศรีบุญเรือง Mechatronics Engineering 2 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
99 B6027896 นางสาวจิตรลดา ปทุมานันท์ Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
100 B6027919 นายสมนึก มุ่งกลีบกลาง Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
101 B6027940 นายยุทธนา น้อยโคกสูง Mechatronics Engineering 2 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
102 B6028046 นางสาวเนตรนภา การบรรจง Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
103 B6028053 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญพิศ Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
104 B6028060 นายภูธิป ตามเมืองปัก Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
105 B6028091 นายโชคชัย ด่านยางหวาย Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
106 B6028213 นายภัทรพงศ์ หาวิชา Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
107 B6028282 นางสาวปรีชาภรณ์ บุญแสง Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
108 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
109 B6028589 นางสาวฉันท์สินี อินทะสอน Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
110 B6028657 นางสาวพิชนันท์ กะการดี Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
111 B6028701 นางสาวบุญสิตา คุชิตา Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
112 B6028718 นางสาวประกายรุ้ง บุญศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
113 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
114 B6028732 นางสาวกาญจนี อินปลัด Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
115 B6028749 นางสาววริยา ทำสี Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
116 B6028770 นางสาวณิตยา ดีสม Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
117 B6028787 นางสาววีรวรรณ กมล Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
118 B6028794 นางสาวชนัตตา นกไม้ Mechatronics Engineering 2 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ