ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6022372 นายมารุจน์ เขื่อนโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551312 SEMINAR IN MECHATRONICS ENGINEERING
2 B6022822 นายเสนาะ สุภเวชกิจ Mechatronics Engineering 1 10 1 551312 SEMINAR IN MECHATRONICS ENGINEERING
3 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 1 10 1 551312 SEMINAR IN MECHATRONICS ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ