ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5929054 นายพิชญากรณ์ อาจกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 1 551311 FLUID POWER
2 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 1 10 1 551311 FLUID POWER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ