ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5929160 นายวรวิช ยอดรัก Mechatronics Engineering 1 10 1 551142 COMPUTER PROGRAMMING
2 B6024048 นายปิยะศักดิ์ นามสนิท Mechatronics Engineering 1 10 1 551142 COMPUTER PROGRAMMING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ