ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 1 40 0 203461 INDONESIAN I
2 B6028466 นางสาวอุทุมพร พวงลอย Mechatronics Engineering 1 10 0 203461 INDONESIAN I
3 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 203461 INDONESIAN I
4 B6109691 นายธนาธิป ปลอดกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 203461 INDONESIAN I
5 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 203461 INDONESIAN I
6 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 203461 INDONESIAN I
7 B6118938 นางสาวกชกร เต็มเกษม Civil Engineering 1 10 0 203461 INDONESIAN I
8 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ Civil Engineering 1 10 0 203461 INDONESIAN I
9 B6119133 นายธนพงษ์ ลำเพย Civil Engineering 1 10 1 203461 INDONESIAN I
10 B6119768 นางสาวอาฑิตยา ยศจำรัส Chemistry 1 10 1 203461 INDONESIAN I
11 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก Electronic Engineering 1 10 1 203461 INDONESIAN I
12 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 203461 INDONESIAN I
13 B6206284 นายคเชนทร์ ชัยทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 203461 INDONESIAN I
14 B6206482 นางสาวปภาวรินท์ หนุ่มขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 203461 INDONESIAN I
15 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 203461 INDONESIAN I
16 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ Geological Engineering 1 10 0 203461 INDONESIAN I
17 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 203461 INDONESIAN I
18 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 203461 INDONESIAN I
19 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 203461 INDONESIAN I
20 B6232078 นายวริศ ปักฉิมพลี INFORMATION SCIENCE 1 10 1 203461 INDONESIAN I
21 B6232245 นางสาวธมนวรรณ มณีรัตนอนันต์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 203461 INDONESIAN I
22 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 203461 INDONESIAN I
23 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์ Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 203461 INDONESIAN I
24 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 203461 INDONESIAN I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ