ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา IE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
2 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา IE 1 10 1 203461 INDONESIAN I
3 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง IE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
4 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด IE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
5 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์ IE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
6 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 203461 INDONESIAN I
7 B6009656 นายไชยา การสอน Electronic Engineering 1 10 0 203461 INDONESIAN I
8 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์ TCE 1 10 1 203461 INDONESIAN I
9 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย Metallurgical Engineering 1 10 1 203461 INDONESIAN I
10 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง TCE 1 10 1 203461 INDONESIAN I
11 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 1 10 1 203461 INDONESIAN I
12 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ IE 1 10 1 203461 INDONESIAN I
13 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ TCE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
14 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล IE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
15 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ IE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
16 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ IE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
17 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา IE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
18 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 10 0 203461 INDONESIAN I
19 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์ IE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
20 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 203461 INDONESIAN I
21 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว IE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
22 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 203461 INDONESIAN I
23 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง Civil Engineering 1 10 0 203461 INDONESIAN I
24 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 W 0 203461 INDONESIAN I
25 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 1 10 0 203461 INDONESIAN I
26 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 203461 INDONESIAN I
27 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 203461 INDONESIAN I
28 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 203461 INDONESIAN I
29 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 203461 INDONESIAN I
30 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 1 10 1 203461 INDONESIAN I
31 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 203461 INDONESIAN I
32 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 203461 INDONESIAN I
33 B6314057 นางสาวณัฐธยาน์ เกษร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 203461 INDONESIAN I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ