ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
2 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ TCE 1 40 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
3 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
4 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
5 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
6 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
7 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
8 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
9 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
10 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
11 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
12 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
13 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
14 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
15 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ