ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
2 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
3 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
4 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
5 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
6 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
7 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
8 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
9 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
10 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
11 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
12 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
13 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
14 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
15 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
16 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
17 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
18 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
19 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
20 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
21 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
22 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
23 B6108267 นายโสฬส นามประเส TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
24 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
25 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
26 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
27 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
28 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
29 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
30 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์ TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
31 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
32 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
33 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
34 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
35 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
36 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
37 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
38 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
39 B6113100 นายวงศธร ราชูธร TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
40 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
41 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
42 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
43 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
44 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
45 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
46 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
47 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
48 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
49 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
50 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
51 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
52 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
53 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
54 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
55 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
56 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
57 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
58 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
59 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
60 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
61 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
62 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
63 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
64 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
65 B6118303 นายวายุ อภิเดช TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
66 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
67 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
68 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
69 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
70 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
71 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
72 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
73 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์ TCE 1 10 1 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
74 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
75 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 10 0 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ