ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 1 10 0 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
2 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 1 10 0 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
3 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 0 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
4 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 10 0 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
5 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 1 10 0 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
6 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 1 10 0 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ