ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย TCE 1 40 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
2 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
3 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
4 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
5 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
6 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์ TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
7 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง TCE 1 10 1 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
8 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
9 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
10 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
11 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
12 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 1 10 1 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
13 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 1 10 1 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
14 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
15 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
16 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
17 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 1 10 1 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
18 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 1 10 1 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
19 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
20 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
21 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
22 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
23 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 1 10 1 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
24 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
25 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
26 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
27 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
28 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
29 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
30 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
31 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
32 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์ TCE 1 10 0 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ