ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
2 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
3 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ