ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
2 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
3 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 1 10 1 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
4 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
5 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
6 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
7 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
8 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 10 0 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ