ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5814213 นางสาวหฤทัย สวัสดิภาพ Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
2 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
3 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
4 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
5 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
6 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
7 B6006655 นายศิริวิทย์ พิมพ์โยธา Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
8 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
9 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล TCE 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ