ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 1 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
2 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
3 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 1 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
4 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด TCE 1 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
5 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ TCE 1 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
6 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 1 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
7 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
8 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 1 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
9 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 1 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS