ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
2 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
3 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
4 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
5 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
6 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 1 10 1 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
7 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
8 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
9 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 1 10 0 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ