ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
2 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
3 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
4 B5903085 นายธีรวุธ สายรัตน์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
5 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
6 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
7 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
8 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
9 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
10 B5906857 นายเที่ยงธรรม ฉวีนวล Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
11 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
12 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
13 B5911721 นายชยางกูร นันตา Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
14 B5913794 นางสาวอัญชนา บุญสาลี Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
15 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
16 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
17 B5916597 นายชลิต พลดงนอก Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
18 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
19 B5920952 นายวรเมธ นาคกระแสร์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
20 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
21 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
22 B5922147 นางสาวนันทิชา บริสุทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
23 B5924356 นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
24 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
25 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
26 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
27 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
28 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
29 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
30 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
31 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
32 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
33 B6001711 นายธนกร บุราณสาร Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
34 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์ Geological Engineering 1 W 1 538310 MINE ECONOMICS
35 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
36 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
37 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
38 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
39 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
40 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
41 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
42 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
43 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
44 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
45 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
46 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 1 W 0 538310 MINE ECONOMICS
47 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
48 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
49 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
50 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
51 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
52 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
53 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
54 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
55 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
56 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 W 0 538310 MINE ECONOMICS
57 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
58 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
59 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
60 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
61 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
62 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 1 W 0 538310 MINE ECONOMICS
63 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
64 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
65 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
66 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
67 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
68 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
69 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
70 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
71 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
72 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
73 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
74 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
75 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
76 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
77 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
78 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
79 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
80 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
81 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
82 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
83 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว Geological Engineering 1 W 0 538310 MINE ECONOMICS
84 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
85 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
86 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
87 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 1 W 0 538310 MINE ECONOMICS
88 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
89 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
90 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 1 W 0 538310 MINE ECONOMICS
91 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
92 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย Geological Engineering 1 W 0 538310 MINE ECONOMICS
93 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
94 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
95 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
96 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
97 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
98 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 1 10 0 538310 MINE ECONOMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ