ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
2 B5903085 นายธีรวุธ สายรัตน์ Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
3 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
4 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
5 B5911721 นายชยางกูร นันตา Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
6 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร Geological Engineering 1 40 1 538310 MINE ECONOMICS
7 B5924356 นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
8 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
9 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
10 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 1 10 1 538310 MINE ECONOMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ