ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801633 นายเนติธร นิงสานนท์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
2 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
3 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
4 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
5 B5811953 นางสาวน้ำฝน กาละปักษ์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
6 B5811960 นางสาวสุปรีญา คำเหลือง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
7 B5813377 นายอนุรักษ์ นามบุญลือ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
8 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
9 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10 B5820191 นางสาวนฤมล ศรีทน IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
11 B5820412 นางสาวชนกนันท์ พิณโพธิ์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
12 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
13 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
14 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
15 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
16 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
17 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
18 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
19 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
20 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
21 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
22 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
23 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
24 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
25 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก IE 1 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
26 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
27 B5905768 นายเกริก บังศรี IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
28 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
29 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
30 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
31 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
32 B5907410 นางสาวภริดา ฐานวิเศษ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
33 B5908448 นางสาววิมพ์วิภา ศิริโท IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
34 B5909353 นางสาวสายธาร กลิ่นดี IE 1 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
35 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
36 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
37 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
38 B5912360 นางสาวจีราภรณ์ ภูมิคอนสาร IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
39 B5912483 นายธัชนนท์ มุสิกา IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
40 B5912889 นางสาวฌัชฌา ชื่นโชติ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
41 B5912988 นางสาวขวัญชนก บางหนู IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
42 B5914784 นายฤทธิเกียรติ มงคลกุล IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
43 B5916030 นายภูเบศ แถมใหม่ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
44 B5916764 นางสาวพิชยา ศรีกอง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
45 B5916887 นางสาวเนรัญชรา สีหาท้าว IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
46 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
47 B5919802 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร IE 1 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
48 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
49 B5921126 นางสาวปทุมทิพย์ ยวงสะอาด IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
50 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
51 B5921959 นางสาวธัญญาลักษณ์ อ้างอิง IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
52 B5922154 นางสาวนันทกานต์ แสนทวีสุข IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
53 B5922277 นางสาวนัทธมน ลือพงศกร IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
54 B5922307 นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
55 B5922581 นายอานันต์ เมืองโคตร IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
56 B5922925 นางสาวจีระนัน พิมพ์ดี IE 1 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
57 B5922949 นายอาทิตย์ สุวรรณหงษ์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
58 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
59 B5924608 นายราชัน โพนาม IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
60 B5925537 นางสาวณัฐชมนต์ ธันยทวีโรจน์ IE 1 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
61 B5603411 นายอภิชิต แก้วตา IE 2 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
62 B5713820 นางสาวปิยรัตน์ ภานิล IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
63 B5718450 นางสาววนิดา ศิริอำนาจ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
64 B5804764 นางสาวขวัญจิรา ธรรมวงษา IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
65 B5812899 นายอิศเรส ประดับเพชร IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
66 B5820047 นางสาวปุณยวีร์ จันทร์คล้าย IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
67 B5820184 นางสาวปิ่นแก้ว บุญคง IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
68 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
69 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์ IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
70 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์ IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
71 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
72 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
73 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
74 B5909841 นายวันชนะ ดีอ้อม IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
75 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
76 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
77 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
78 B5911783 นางสาวกมลวรรณ เคนเหลี่ยม IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
79 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
80 B5912759 นางสาววรรณนิศา สุรทิต IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
81 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
82 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
83 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
84 B5917068 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
85 B5919772 นางสาวปฐมาวดี แจ่มจันทร์ IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
86 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
87 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
88 B5919871 นายชิติสรรค์ เกษมทรัพย์กุล IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
89 B5919888 นายเอกรักษ์ โรจนกูล IE 2 3 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
90 B5920662 นางสาวโศภิษฐา จันทร IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
91 B5921966 นางสาวสิรินยา คงศรี IE 2 0 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
92 B5922932 นางสาวจิรัสยา ปาณะศรี IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
93 B5924714 นางสาวนฤมล ชอุ่มผล IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
94 B5925353 นายภาณุวิชญ์ คลังคา IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
95 B5926251 นายเอื้ออังกูร โพธิ์ดี IE 2 1 533379 MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING