ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส IE 1 10 0 533378 WELDING ENGINEERING
2 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง IE 1 40 0 533378 WELDING ENGINEERING
3 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร IE 1 40 0 533378 WELDING ENGINEERING
4 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ IE 1 10 0 533378 WELDING ENGINEERING
5 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี IE 1 10 0 533378 WELDING ENGINEERING
6 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 1 10 1 533378 WELDING ENGINEERING
7 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ IE 1 10 1 533378 WELDING ENGINEERING
8 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์ IE 1 10 1 533378 WELDING ENGINEERING
9 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย IE 1 10 1 533378 WELDING ENGINEERING
10 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง IE 1 10 1 533378 WELDING ENGINEERING
11 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์ IE 1 10 0 533378 WELDING ENGINEERING
12 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง IE 1 10 0 533378 WELDING ENGINEERING
13 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 1 10 0 533378 WELDING ENGINEERING
14 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว IE 1 10 1 533378 WELDING ENGINEERING
15 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล IE 1 10 1 533378 WELDING ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ