ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์ IE 1 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
2 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 1 10 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
3 B6005412 นายปุริม พลมณี IE 1 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
4 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์ IE 1 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
5 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน IE 1 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
6 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน IE 1 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
7 B6015589 นายวรวิช ทองมูล IE 1 10 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
8 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์ IE 1 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
9 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ IE 1 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
10 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม IE 1 10 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
11 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก IE 1 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
12 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์ IE 1 40 1 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
13 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี IE 1 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
14 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์ IE 1 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
15 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
16 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
17 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
18 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน IE 2 10 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
19 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
20 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
21 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
22 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
23 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด IE 2 40 1 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
24 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
25 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
26 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
27 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
28 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
29 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
30 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ IE 2 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
31 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ IE 2 10 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
32 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
33 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
34 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา IE 3 40 3 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
35 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
36 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
37 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ IE 3 40 1 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
38 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
39 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
40 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
41 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
42 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
43 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
44 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
45 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
46 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา IE 3 40 1 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
47 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น IE 3 40 1 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
48 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว IE 3 40 0 533496 INDUSTRIAL ENGINEERING SPECIAL PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ