ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
2 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 1 10 1 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
3 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
4 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
5 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
6 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 1 10 1 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
7 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
8 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
9 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
10 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์ Geological Engineering 1 10 1 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
11 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 1 10 1 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
12 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน Geological Engineering 1 10 1 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
13 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
14 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
15 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
16 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
17 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
18 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
19 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
20 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
21 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
22 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
23 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
24 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 1 10 1 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
25 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
26 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ Geological Engineering 1 10 1 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
27 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม Geological Engineering 1 10 1 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
28 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
29 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
30 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
31 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า Geological Engineering 1 10 1 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
32 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
33 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ Geological Engineering 1 10 0 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ