ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
2 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
3 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
4 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี Geological Engineering 1 10 1 538311 DAM AND RESERVOIR
5 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม Geological Engineering 1 10 1 538311 DAM AND RESERVOIR
6 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
7 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
8 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
9 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
10 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 10 1 538311 DAM AND RESERVOIR
11 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
12 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
13 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
14 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
15 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
16 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
17 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
18 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 1 10 1 538311 DAM AND RESERVOIR
19 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
20 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
21 B6103958 นายพันกร คงคูณ Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
22 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 1 10 1 538311 DAM AND RESERVOIR
23 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
24 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
25 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
26 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 1 10 1 538311 DAM AND RESERVOIR
27 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร Geological Engineering 1 10 1 538311 DAM AND RESERVOIR
28 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์ Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
29 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน Geological Engineering 1 10 1 538311 DAM AND RESERVOIR
30 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538311 DAM AND RESERVOIR
31 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 10 1 538311 DAM AND RESERVOIR
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ