ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
2 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
3 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
4 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
5 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
6 B5911721 นายชยางกูร นันตา Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
7 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
8 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
9 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
10 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
11 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
12 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
13 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
14 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
15 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
16 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
17 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
18 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
19 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
20 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
21 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
22 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
23 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
24 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
25 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
26 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
27 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
28 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
29 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
30 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
31 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
32 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
33 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
34 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
35 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
36 B6015169 นายพิชัย ศรีทา Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
37 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
38 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
39 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
40 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
41 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
42 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
43 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
44 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
45 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
46 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
47 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
48 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
49 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
50 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
51 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
52 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
53 B6103958 นายพันกร คงคูณ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
54 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
55 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
56 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
57 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
58 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
59 B6106898 นายวรวรรธน์ ตามไธสง Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
60 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
61 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
62 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
63 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน Geological Engineering 1 10 1 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
64 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
65 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
66 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
67 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
68 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
69 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
70 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
71 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
72 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
73 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
74 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
75 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 1 10 1 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
76 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
77 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
78 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
79 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
80 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
81 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
82 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
83 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
84 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์ Geological Engineering 1 10 1 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
85 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
86 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
87 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
88 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
89 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
90 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
91 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
92 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
93 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
94 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
95 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
96 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์ Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
97 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
98 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
99 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
100 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
101 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า Geological Engineering 1 10 0 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ