ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 1 10 0 539310 PHOTONICS
2 B5919765 นายดนุพล ต่วนสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 1 539310 PHOTONICS
3 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง Electronic Engineering 1 10 1 539310 PHOTONICS
4 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย Electronic Engineering 1 10 1 539310 PHOTONICS
5 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ Electronic Engineering 1 10 0 539310 PHOTONICS
6 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง Electronic Engineering 1 10 1 539310 PHOTONICS
7 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 1 10 1 539310 PHOTONICS
8 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 1 10 0 539310 PHOTONICS
9 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 1 10 1 539310 PHOTONICS
10 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 539310 PHOTONICS
11 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 1 10 1 539310 PHOTONICS
12 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 1 10 1 539310 PHOTONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ