ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
2 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
3 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
4 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ