ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
2 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
3 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
4 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
5 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
6 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
7 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
8 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 1 10 1 539305 EMBEDDED SYSTEMS
9 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
10 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
11 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 1 10 0 539305 EMBEDDED SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ