ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
2 B5909995 นายณัฐพงษ์ ภูจักแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
3 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
4 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
5 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล Electronic Engineering 1 10 1 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
6 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
7 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
8 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
9 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 1 10 1 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
10 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
11 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
12 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์ Electronic Engineering 1 10 1 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
13 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร Electronic Engineering 1 10 1 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
14 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
15 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
16 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 1 10 1 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ