ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 1 10 1 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
2 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 10 0 539301 MICROPROCESSOR LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ