ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา TCE 2 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
2 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 2 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
3 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ Electronic Engineering 2 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
4 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร TCE 2 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
5 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง Electronic Engineering 2 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
6 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 2 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
7 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 2 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
8 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 2 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
9 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 2 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
10 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์ TCE 2 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
11 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
12 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
13 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
14 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
15 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
16 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
17 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
18 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
19 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
20 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 3 10 1 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
21 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 3 10 3 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ