ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
2 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา TCE 1 10 1 527309 CONTROL SYSTEMS
3 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
4 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
5 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
6 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
7 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
8 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
9 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
10 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
11 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
12 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
13 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
14 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
15 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
16 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ