ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
2 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
3 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
4 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
5 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
6 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
7 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
8 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
9 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
10 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 1 10 1 527309 CONTROL SYSTEMS
11 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
12 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 1 10 1 527309 CONTROL SYSTEMS
13 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
14 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 1 10 1 527309 CONTROL SYSTEMS
15 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
16 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
17 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
18 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 10 0 527309 CONTROL SYSTEMS
19 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 1 10 1 527309 CONTROL SYSTEMS
20 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์ TCE 1 10 1 527309 CONTROL SYSTEMS
21 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 W 0 527309 CONTROL SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ