ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
2 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
3 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
4 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
5 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
6 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
7 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
8 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
9 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
10 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
11 B6303365 นายธนา เมืองโคตร TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
12 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
13 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
14 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
15 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
16 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
17 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
18 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
19 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
20 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ TCE 1 10 1 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
21 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
22 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
23 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
24 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
25 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
26 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
27 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
28 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
29 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
30 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
31 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
32 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
33 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
34 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
35 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
36 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์ TCE 1 10 1 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
37 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
38 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
39 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
40 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
41 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
42 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
43 B6327231 นายทักษิณ สามารถ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
44 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
45 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
46 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์ TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
47 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว TCE 1 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
48 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
49 B6303327 นายเอกภพ จามร TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
50 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
51 B6304485 นายพลากร โภยนอก TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
52 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
53 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
54 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
55 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
56 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
57 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
58 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย TCE 2 10 1 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
59 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
60 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
61 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
62 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา TCE 2 10 1 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
63 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
64 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
65 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
66 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
67 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
68 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
69 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ TCE 2 10 1 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
70 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
71 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์ TCE 2 W 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
72 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง TCE 2 10 1 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
73 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
74 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
75 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
76 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
77 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
78 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
79 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
80 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
81 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี TCE 2 10 1 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
82 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
83 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
84 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ TCE 2 10 1 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
85 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ Geological Engineering 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
86 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
87 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
88 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์ TCE 2 W 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
89 B6334345 นายพันแสง จารุกมล TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
90 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด TCE 2 10 1 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
91 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ TCE 2 10 0 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
92 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์ TCE 2 10 1 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ