ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 2 10 1 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
2 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 2 10 1 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ