ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
2 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
3 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
4 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
5 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
6 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
7 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
8 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
9 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
10 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
11 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
12 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
13 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
14 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
15 B6214067 นางสาวเพ็ญนภา ทองบอน Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
16 B6214425 นางสาวกมลชนก ผาใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
17 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
18 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
19 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
20 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
21 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
22 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
23 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
24 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
25 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
26 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
27 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
28 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
29 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
30 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
31 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
32 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
33 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
34 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
35 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
36 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
37 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
38 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
39 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
40 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
41 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
42 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
43 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์ Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
44 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
45 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
46 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
47 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
48 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร Geological Engineering 1 10 0 538301 GEOTECHNIQUES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ