ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
2 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
3 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
4 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
5 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
6 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
7 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
8 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
9 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
10 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
11 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
12 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
13 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
14 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
15 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
16 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
17 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 1 40 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
18 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
19 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
20 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
21 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
22 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
23 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
24 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
25 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
26 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ Geological Engineering 1 40 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
27 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
28 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
29 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
30 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
31 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
32 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
33 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
34 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
35 B6103958 นายพันกร คงคูณ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
36 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
37 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
38 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
39 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
40 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
41 B6106898 นายวรวรรธน์ ตามไธสง Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
42 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
43 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
44 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
45 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
46 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
47 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
48 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
49 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
50 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
51 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
52 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
53 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
54 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
55 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
56 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
57 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
58 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
59 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
60 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
61 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
62 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
63 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
64 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
65 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
66 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
67 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
68 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
69 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
70 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
71 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
72 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
73 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
74 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
75 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
76 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
77 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์ Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
78 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
79 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
80 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
81 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
82 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า Geological Engineering 1 10 1 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ