ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 1 540494 PRODUCT DESIGN ENGINEERING STUDY PROJECT
2 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 1 540494 PRODUCT DESIGN ENGINEERING STUDY PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ