ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5602209 นายอภิสิทธิ์ วงค์สุนทร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5606153 นายพงศธร เสือบัว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5624454 นายศิรสิทธิ์ กำแพงเศรษฐ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B5719747 นางสาวนิสากร เนขุนทด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
5 B5801237 นายกิตติพงษ์ ลักขษร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
6 B5801282 นายพิทักษ์พงศ์ ผ่องใส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
7 B5822768 นางสาวสุภัสชา บัวชุม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
8 B5822966 นางสาวทิพย์พมาศ วรรณพงษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
9 B5712250 นางสาวจักรีน จันทร์อร่าม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 40 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
10 B5800872 นายกฤตนันท์ อันชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
11 B5809561 นายพิชรส ดรโคตรจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
12 B5822782 นายสัจจพร เข็มทอง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
13 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
14 B5807611 นางสาวภาวิกา แก้วกสิกรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
15 B5808335 นางสาวอรปรียา เทืองน้อย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
16 B5813087 นายราเชนทร์ พะนัดรัมย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
17 B5828456 นางสาวตรีทิพยนิภา สุภรัตน์ธนกุล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
18 B5928361 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ