ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
5 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
6 B5709311 นางสาวรุ่งนภา แก้วสุพรรณ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
7 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
8 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
9 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
10 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
11 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
12 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
13 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
14 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
15 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
16 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
17 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY