ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5704385 นางสาวจีระนันท์ ภูผาจง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B5709298 นายปณวัตร์ ประกอบผล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
5 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
6 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
7 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
8 B5813636 นายณัฐวัฒน์ ยะวงค์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
9 B5822799 นางสาวประภาพร ใจแสน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
10 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
11 B5822881 นางสาวสุกัญญา ลาแท่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
12 B5852178 นางสาวกันยาภิมล โนใจ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
13 B5709748 นายวรพงศ์ มาลัยทิพย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
14 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
15 B5714957 นายอดิเรก กอสันเทียะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
16 B5804740 นายพิทักษ์ โพธิ์น้อย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
17 B5804863 นายภาณุวัฒน์ สกุลสามารถ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
18 B5823307 นายวงศ์ตะวัน จันทร์เยี่ยม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ