ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B5822898 นางสาวธัญพร แสงไสว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
5 B5822973 นางสาวนิติกร ด้วงทอง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
6 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 W 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
7 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
8 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 40 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
9 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 3 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
10 B5822874 นางสาวไพลิน ชาจันทึก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 0 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ