ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
2 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
3 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
4 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
5 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
6 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
7 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
8 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
9 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
10 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
11 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
12 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
13 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
14 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
15 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
16 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
17 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
18 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
19 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
20 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
21 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
22 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
23 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
24 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
25 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
26 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
27 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
28 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
29 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
30 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
31 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
32 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
33 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
34 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
35 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
36 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
37 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
38 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
39 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
40 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
41 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
42 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
43 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
44 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
45 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
46 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
47 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
48 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
49 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
50 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 1 1 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
51 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
52 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ ME 1 0 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING