ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์ ME 1 40 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
2 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ ME 1 40 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
3 B6003623 นายแสน กุดสงค์ ME 1 40 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
4 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก ME 1 40 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
5 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์ ME 1 40 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
6 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา ME 1 40 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
7 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
8 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
9 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์ ME 2 40 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
10 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
11 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์ ME 2 40 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
12 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว ME 2 40 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
13 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
14 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี ME 2 40 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ