ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ ME 1 40 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
2 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
3 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง ME 1 40 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
4 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
5 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร ME 1 40 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
6 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
7 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
8 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
9 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
10 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
11 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
12 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
13 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
14 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
15 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
16 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
17 B5904662 นายรณกร บุญลอย ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
18 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
19 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
20 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
21 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
22 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
23 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
24 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
25 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
26 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
27 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
28 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
29 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
30 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
31 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
32 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
33 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
34 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
35 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
36 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
37 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
38 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
39 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
40 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
41 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
42 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
43 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
44 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
45 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร ME 2 40 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
46 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
47 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
48 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
49 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
50 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
51 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
52 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
53 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
54 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
55 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
56 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
57 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
58 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
59 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
60 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
61 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
62 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
63 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
64 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
65 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
66 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
67 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
68 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
69 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
70 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
71 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
72 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
73 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
74 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
75 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
76 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
77 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
78 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
79 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
80 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
81 B5920556 นายนที ฉิมโห้ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
82 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
83 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
84 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
85 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
86 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
87 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
88 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
89 B5808595 นายอัครเทพ เดชอุดมพร ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
90 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
91 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
92 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
93 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร ME 3 40 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
94 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
95 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
96 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
97 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
98 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
99 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
100 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
101 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
102 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
103 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
104 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
105 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
106 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
107 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
108 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
109 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
110 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
111 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
112 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
113 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
114 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
115 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
116 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
117 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
118 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
119 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
120 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
121 B5917884 นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
122 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
123 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
124 B5917976 นายอธินาถ ดวงกระโทก ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
125 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
126 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
127 B5924493 นายปฏิภาณ กะตะศิลา ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
128 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
129 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ