ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
2 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
3 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
4 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
5 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
6 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
7 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน ME 1 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
8 B6004095 นายศรายุธ กุลราช ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
9 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ ME 1 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
10 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
11 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
12 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
13 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์ ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
14 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
15 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
16 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์ ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
17 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
18 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์ ME 1 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
19 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
20 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
21 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
22 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์ ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
23 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
24 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
25 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
26 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ ME 1 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
27 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ ME 2 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
28 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
29 B6002756 นายธนา หันตะ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
30 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
31 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
32 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
33 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก ME 2 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
34 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
35 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
36 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
37 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
38 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
39 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
40 B6006457 นายศุภกร มีอยู่ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
41 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
42 B6008833 นายมนัส วงษา ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
43 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
44 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
45 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
46 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
47 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
48 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
49 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี ME 2 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
50 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์ ME 2 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
51 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
52 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน ME 2 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
53 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
54 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
55 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี ME 2 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
56 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
57 B6015893 นายรชต วิเศษ ME 2 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
58 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
59 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
60 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร ME 2 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
61 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน ME 2 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
62 B6022266 นายคงเดช คำนึก ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
63 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
64 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
65 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ ME 2 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
66 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์ ME 2 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
67 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์ ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
68 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
69 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
70 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์ ME 3 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
71 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
72 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
73 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
74 B6004835 นายชยุต กุลนา ME 3 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
75 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
76 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
77 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
78 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร ME 3 10 1 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
79 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
80 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
81 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
82 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
83 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
84 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร ME 3 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
85 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
86 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
87 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
88 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
89 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
90 B6013547 นายพงศธร ทองงาม ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
91 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
92 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
93 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง ME 3 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
94 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
95 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
96 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
97 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
98 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
99 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
100 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
101 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
102 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
103 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา ME 3 10 3 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
104 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
105 B6024284 นายปรีชา มายวัน ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
106 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
107 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
108 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
109 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
110 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา ME 3 10 0 525442 THERMO-FLUID LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ