ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
2 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
3 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช Automotive Engineering 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
4 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
5 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ ME 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
6 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา Automotive Engineering 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
7 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี Automotive Engineering 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
8 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี Automotive Engineering 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
9 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่ Automotive Engineering 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
10 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา Automotive Engineering 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
11 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก Automotive Engineering 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
12 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
13 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์ Automotive Engineering 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
14 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ ME 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
15 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ Automotive Engineering 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
16 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล ME 1 10 1 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ