ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
2 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
3 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
4 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 1 10 1 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
5 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
6 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 1 10 1 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
7 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 1 10 1 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
8 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 1 10 1 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
9 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 1 10 1 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
10 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์ ME 1 10 1 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
11 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน ME 1 10 1 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
12 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
13 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 1 10 1 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
14 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
15 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
16 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
17 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
18 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
19 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์ ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
20 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
21 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน ME 1 10 1 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
22 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
23 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
24 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน ME 1 10 0 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ