ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5953424 นายกมลพรต สุจริตตานันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
2 B6050733 นางสาวณัฐวดี นามแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
3 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
4 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
5 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
6 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
7 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
8 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
9 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
10 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
11 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
12 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
13 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
14 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
15 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
16 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
17 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
18 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
19 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
20 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
21 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
22 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
23 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
24 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
25 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
26 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
27 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
28 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
29 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
30 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
31 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
32 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
33 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
34 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
35 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 60 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
36 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
37 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
38 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
39 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
40 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
41 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
42 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
43 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
44 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
45 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
46 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
47 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
48 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
49 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
50 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
51 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
52 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
53 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
54 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
55 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
56 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
57 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
58 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
59 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
60 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
61 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
62 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
63 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
64 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
65 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
66 B6137953 นางสาวปภัสสร สุขสอาด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
67 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
68 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
69 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ