ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน CE 1 60 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
2 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
3 B5919079 นางสาววรารัตน์ วรรณศรี CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
4 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
5 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
6 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม CE 1 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
7 B6239558 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
8 B5614790 นายเนติธร ตั้งศิริไพบูลย์ CE 2 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
9 B5618996 นายจิรพันธุ์ มะสาธานัง CE 2 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
10 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า CE 2 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
11 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 2 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
12 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 2 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
13 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา CE 2 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
14 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ CE 2 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
15 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา CE 2 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
16 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์ CE 2 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
17 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล CE 2 10 1 530324 FOUNDATION ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ