ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
2 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน CE 1 40 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
3 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
4 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
5 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
6 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
7 B5913718 นายปิยะ สมดัง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
8 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
9 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
10 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
11 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
12 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
13 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
14 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
15 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
16 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
17 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
18 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
19 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
20 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
21 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
22 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
23 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
24 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
25 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
26 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
27 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
28 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
29 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
30 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
31 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
32 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
33 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
34 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
35 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
36 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
37 B6105013 นายสัจกร จันทอง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
38 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
39 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
40 B6105198 นายธนากร จิตตะโส CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
41 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
42 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
43 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
44 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
45 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
46 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
47 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
48 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
49 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
50 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
51 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
52 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
53 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
54 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
55 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
56 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
57 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
58 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
59 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
60 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
61 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
62 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
63 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
64 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
65 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
66 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
67 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
68 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
69 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
70 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
71 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
72 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
73 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
74 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
75 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
76 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
77 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
78 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
79 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
80 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
81 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
82 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
83 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
84 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
85 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
86 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
87 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
88 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
89 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
90 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
91 B6116958 นายพันธการ หอมเชย CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
92 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
93 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
94 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
95 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
96 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
97 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
98 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
99 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์ CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
100 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
101 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
102 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
103 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
104 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
105 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง CE 1 10 0 530324 FOUNDATION ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ