ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6401573 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 109704 NUCLEIC ACIDS AND RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY
2 M6401580 นางสาวสุกฤตา กองทุ่งมน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 109704 NUCLEIC ACIDS AND RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY
3 M6401627 นายณักคริณ เมสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 109704 NUCLEIC ACIDS AND RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ